ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/152RPO/RM

Informujemy, że w postępowaniu ofertowym na realizację dostawy automatycznej giętarki trzpieniowej prowadzonym z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 zostały złożone 2 oferty niepodlegające odrzuceniu ani wykluczeniu.

Zamawiający RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik wybrał ofertę złożoną przez firmę Technologie Formowania Metali Sp. z o.o. za cenę 1 100 850,00 brutto.

Streszczenie ofert niepodlegających odrzuceniu ani wykluczeniu:

L.p.Nazwa i adres WykonawcyKryteria wyboruŁączna ilość punktów
Całościowa cena brutto [waga 60%]Okres gwarancji [waga 20%]Termin realizacji [waga 10%]Czas reakcji serwisowej [waga 10%]
1.GTJ Tomasz Jabłoński,
Czarna Łąka,
ul. Turystyczna 50, 72-105 Lubczyna
59,81 pkt.10,00 pkt.10,00 pkt.10,00 pkt.89,81 pkt.
2.Technologie Formowania Metali Sp. z o.o.

ul. Mazańcowicka 89,

43-502 Czechowice-Dziedzice

60,00 pkt.20,00 pkt.9,09 pkt.10,00 pkt.99,09 pkt.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014 – 2020

 Tytuł projektu:Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich

Główny cel projektu: Projekt polega na utworzeniu warsztatu tokarskiego i zaopatrzeniu go w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz dokumentację techniczną, które umożliwią rozszerzenie i ulepszenie asortymentu metalowych elementów giętych przy wykorzystaniu elementów wykonanych z drewna. Inwestycja oznacza także utworzenie i wdrożenie na rynki zagraniczne nowych/ulepszonych elementów giętych, a w efekcie także dywersyfikację produkcji firmy.

Całkowita wartość projektu: 2 993 900,00 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 946 035,00 zł

Nazwa Beneficjenta: RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik