ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/2021/WNK dotyczące dostawy środków trwałych tj. Przecinarka laserowa do metalu CNC

RM MOTORS s.c. Rafał Białousz, Marek Kodzik, ul. Olsztyńska 8, 11-001 Dywity zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Przecinarka laserowa do metalu CNC w ramach projektu pn. “WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-28-0049/19.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Wzór formularza ofertowego

Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29893