Informujemy, że RM MOTORS Marek Kodzik Spółka Komandytowa (dawniej RM MOTORS s.c.) zrealizował projekt pn.  „Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”   współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.2  Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Nazwa Beneficjenta:

RM MOTORS Marek Kodzik Spółka Komandytowa (dawniej RM MOTORS s.c.)

Nazwa projektu:

„Utworzenie warsztatu tokarskiego w celu odtworzenia dziedzictwa gospodarczego regionu Wielkich Jezior Mazurskich”

Cel projektu:

Celem projektu jest utworzenie warsztatu tokarskiego i zaopatrzenie go w niezbędne maszyny, urządzenia i narzędzia oraz dokumentację techniczną, które umożliwią rozszerzenie i ulepszenie asortymentu metalowych elementów giętych oraz świadczenie usług związanych z zawodem tokarza.

Przedmiotowy projekt umożliwił spółce RM MOTORS osiągnięcie następujących efektów:

1. dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu,

2. zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji),

3. odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu.

Całkowita wartość projektu: 3 682 620,00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 983 300 ,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 939 145,00 PLN

Informujemy, że RM MOTORS Marek Kodzik Spółka Komandytowa (dawniej RM MOTORS s.c.) zrealizował projekt pn. "WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO” wspófinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.4 Wzór na konkurencję II etap.

Nazwa Beneficjenta:

RM MOTORS Marek Kodzik Spółka Komandytowa (dawniej RM MOTORS s.c.)

Nazwa projektu:

WZROST KONKURENCYJNOŚCI RM MOTORS s.c. POPRZEZ WDROŻENIE REKOMENDACJI AUDYTU WZORNICZEGO

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa RM MOTORS na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Przedmiotowy projekt umożliwił spółce RM MOTORS osiągnięcie następujących efektów:

1.Wdrożenie do oferty firmy 4 nowych produktów – downpipe, końcówki rur wydechowych, system montażowy, tłumik;

2.Stworzenie nowego wizerunku firmy;

3.Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy;

4.Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Całkowita wartość projektu: 8 017 140,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 314 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 800,00 PLN

Tytuł projektu:

POPW.01.04.00-28-0049/19 „Wzrost konkurencyjności RM Motors s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa RM Motors na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej.

Cel projektu:

Przedmiotowy projekt umożliwi firmie osiągnięcie następujących efektów:

1. Wdrożenie do oferty trzech nowych produktów: downpipe, system montażowy, tłumik.

2. Wdrożenie do oferty jednego dotychczasowego produktu o odświeżonym designie – końcówki rur wydechowych.

3. Stworzenie nowego wizerunku firmy.

4. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.

5. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Osiągnięcie ww. efektów bezpośrednio przełoży się na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Ponadto przedmiotowy projekt umożliwi przedsiębiorstwu osiągnięcie rezultatów rzeczowych w postaci zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (innowacja technologiczna). Realizacja projektu przyniesie również korzyści ekonomiczne, które będą bezpośrednio związane z rezultatami finansowymi tj. przychodami ze sprzedaży nowych produktów.

Wartość ogółem:

8 017 140,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych:

 4 314 000,00 PLN

Dofinansowanie:

2 999 800,00 PLN